Sản xuất Booth FUJIFILM

Từ thiết kế đến sản phẩm thực tế của Booth FUJIFILM qua bàn tay của các “nghệ nhân danangmedia”